פנייה לייעוץ אישיפרטי יצירת קשר:

רחוב יגיע כפים 2,
בית פיילוט, קומה 2
תל אביב 677786

טלפון: 077-9974772

מידע חשוב נוסף

ביטול חוזה

במאמר נעסוק בסוגיית ביטול חוזה, תוך פירוט סוגי הפגמים בכריתת חוזה, אשר בהתקיימם רשאי צד להביא לביטול חוזה, ובהם עושק, כפייה, טעות והטעייה. כן נסקור את דרכי ביטול החוזה ועוד.

ביטול חוזה

ביטול חוזה – כללי

חוזים, מטבע הדברים, אינם נכרתים לצמיתות. אי הכללת סעיף הגודר בזמן את תוקפו של חוזה, אינה מעידה בהכרח על כוונת הצדדים לשלול אפשרות לסיימו.

ביטולם של חוזים שלא נקצבו בזמן, אינו דבר בלתי שכיח. זכותו הטבעית של צד לחוזה, שאינו מוגדר בזמן, להביא לסיומו, באמצעות מתן הודעה לצד השני, בתוך זמן סביר.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

פגמים בכריתת חוזה – המקור החוקי

פרק ב’ לחוק חוזים (חלק כללי), התשל”ג-1973, עוסק בזכותו של צד לבטל חוזה, אשר נפלו פגמים בכריתתו. ישנם מספר סוגים של פגמים, אותם מונה החוק, אשר בהתקיימם ניתן יהא ביטול חוזה, והם :

חוזה שנכרת למראית עין בלבד, בטל. עם זאת, ביטול חוזה דוגמת זה, לא יפגע בזכות שרכש צד ג’ בתום לב, בהסתמכו על החוזה.

טעות מהווה עילה לביטול חוזה. הגרדת טעות “בין בעובדה ובין בחוק”, ובלבד שאין המדובר בטעות הנוגעת לכדאיות העסקה.

צד שהתקשר בחוזה עקב טעות, וניתן להניח כי אלמלא טעותו זו, לא היה מתקשר בחוזה, והצד השני ידע או שהיה עליו לדעת זאת, רשאי לבטל את החוזה. אולם, אם הצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת זאת, יכול הצד שטעה לפנות לבית המשפט בבקשה לבטל את החוזה, ובית המשפט יענה לבקשתו זו, אם יראה שמן הצדק לעשות כן. כן רשאי בית המשפט לחייב את הצד שטעה בפיצויים על הנזק שנגרם לצד השני עקב כריתת החוזה.

עם זאת, טעות אינה מהווה עילה לביטול חוזה, אם ניתן לקיים את החוזה באמצעות תיקון הטעות, והצד השני הודיע, בטרם ביטול החוזה, על נכונותו לעשות כן.

הטעיה מהווה אף היא עילה לביטול חוזה. הטעיה מוגדרת כאי גילוין של עובדות אשר היה על הצד השני לגלותן, על פי נוהג או על פי הנסיבות. צד שהתקשר בחוזה עקב הטעיה שהטעה אותו הצד השני או שלוחו, רשאי לבטל את החוזה.

בהקשר זה יצוין, כי טעות סופר ודומותיה אינן מהוות עילה לביטול חוזה, והחוזה יתוקן על פי אומד דעת הצדדים.

כפייה מהווה עילה לביטול חוזה. צד שהתקשר בחוזה עקב כפייה ולחץ שהופעל עליו על ידי הצד השני או שלוחו, על ידי כוח או איומים, רשאי לבטל את החוזה.

יש להבחין בעניין זה, כי אזהרה בתום לב על הפעלתה של זכות, אינה כפייה ואינה מהווה עילה לביטול חוזים.

עושק הנו פגם אשר בהתקיימו ניתן לבטל את החוזה. צד שהתקשר בחוזה בעקבות ניצול מצוקתו השכלית או הגופנית, חוסר ניסיונו וקביעת תנאי חוזה הגרועים במידה בלתי סבירה מהמקובל, שניצלו הצד השני או שלוחו, רשאי לבטל את החוזה.

שלילת האפשרות לבטל חוזה

חוזים הכוללים סעיף לפיו, אין באפשרות מי מהצדדים להביא לביטול חוזה, אינם יכולים לעמוד מול נסיבות המצדיקות את ביטול החוזה (עושק כפייה, טעות וכו’).

דרכי ביטול החוזה

חוזה אשר נפל בו אחד או יותר מהפגמים שמנינו לעיל, אך עילת הביטול נוגעת רק באחד מחלקיו של החוזה, ניתן לבטל את אותו החלק בלבד. עם זאת, אם ניתן להניח, כי הצד המבטל לא היה מתקשר בחוזה מלכתחילה לולא חלק זה, עומדת בפניו הבחירה אם לבטל את החלק הנגוע בפגם בלבד, או לבטל את החוזה כולו.

הודעה על ביטול חוזה, תימסר על ידי הצד המבטל לצד השני, בתוך זמן סביר לאחר שנודעה לו עילת הביטול.

לאחר שבוטל החוזה, כל צד ישיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה, או שוויו בכסף, אם ההשבה בעין אינה אפשרית או אינה סבירה.

*אין באמור באתר חוזה כל המלצה משפטית או ייעוץ או תחליף להדרכה ועצה משפטית. יובהר כי העושה שימוש בתוכן האתר ומסמך עליו, עושה זאת באחריותו.

לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף