Agreements_MainPic חוזה
Agreements_MainPic חוזה
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  הפרת חוזה

  במאמר נעסוק בסוגיית הפרת חוזה והכלים המשפטיים העומדים בפני הצד הנפגע כתוצאה מההפרה. הסעדים העומדים לרשותו, בהם אכיפת החוזה או ביטולו, וסוגי הפיצויים להם הוא זכאי.

  הפרת חוזה

  תוכן עניינים

  אתר חוזה מציע שירותים משפטיים בנושא הפרת חוזה

  אתר חוזה מציע לגולשים את מכלול השירותים בתחום הפרת חוזה בישראל לרבות:

  • ייצוג בתביעת פיצויים בגין הפרת חוזה
  • מתן מענה מקצועי בנושאים הקשורים בעריכת חוזה והפרת חוזה
  • ייצוג בהליכים מול צדדים שונים לחוזה כולל צד שלישי
  • דרישה לביטול חוזה או אכיפתו במקרים של הפרת חוזה

  לייעוץ משפטי מקצועי בקשר עם הפרת חוזה חייג/י: 077-9974772

  הפרת חוזה – כללי

  בעת כריתת חוזה, הצדדים מצהירים בחתימתם על התחייבויותיהם להוראותיו. עם זאת, למרות הכוונות הטובות, יכול מי מהצדדים להפר את התחייבויותיו, כולן או חלקן, ובכך, למעשה, להפר חוזה, הפרה חד צדדית.

  אילו סעדים חוק חוזים מעניק לצד שנפגע כתוצאה מהפרת חוזה? מהן הדרכים המשפטיות העומדות בפני הצד הנפגע מההפרה? האם יכול הוא לדרוש את אכיפת החוזה? ביטול חוזה מעיקרו? ולאלו פיצויים זכאי הצד הנפגע?

  המחוקק הסדיר סוגיה זו בחוק מיוחד, הלוא הוא, חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 (להלן ייקרא: חוק חוזים – תרופות).

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   אכיפת חוזה

   באילו נסיבות יהא זכאי הצד הנפגע לדרוש אכיפת חוזה?

   ברוב המקרים אכיפת חוזה הנה הסעד העיקרי עליו מורה בית המשפט, במענה לבקשת הצד הנפגע. עם זאת, סעד האכיפה לא יינתן בהתקיים אחד מארבעת הסייגים הבאים: 1. כאשר חוזה אינו בר ביצוע, 2. אכיפת החוזה הינה כפיה לעשות או לקבל עבודה אישית או שירות אישי, 3. ביצוע צו האכיפה מידה בלתי סבירה של פיקוח מטעם בית משפט או לשכת הוצאה לפועל, 4. אכיפת החוזה היא בלתי צודקת בנסיבות העניין.

   כמו כן, רשאי בית המשפט להורות על אכיפת החוזה ולהתנותה בקיום חיוביו של הנפגע, או בתנאים אחרים הנובעים מהחוזה.

   ביטול חוזה

   באילו נסיבות זכאי הצד הנפגע לדרוש את ביטולו של החוזה, בעקבות ההפרה?

   סעיף 6 לחוק חוזים – תרופות, עורך הבחנה בין סוגי ההפרות ומגדיר איזו הפרה תיחשב להפרה יסודית : "הפרה יסודית" – הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתיחשב ליסודית; תניה גורפת בחוזה העושה הפרות להפרות יסודיות ללא הבחנה ביניהן, אין לה תוקף אלא אם היתה סבירה בעת כריתת החוזה".

   בנסיבות בהן הופר חוזה בהפרה יסודית, זכאי הנפגע לבטלו מייד. במידה והפרת החוזה אינה יסודית, זכאי הנפגע לבטלו, אך רק לאחר שנתן לצד המפר אורכה לקיום התחייבויותיו על פי החוזה, ואלה לא קוימו תוך זמן סביר, מכוח הוראת סעיף 7 לחוק חוזים – תרופות.

   ביטול חוזה יהיה בהודעת הנפגע למפר תוך זמן סביר מרגע שנודע לו על הפרת החוזה, כאשר מדובר בהפרה שאינה יסודית, תוך זמן סביר לאחר שחלפה הארכה.

   ביטול החוזה מחייב בהשבה. סעיף 9 לחוק חוזים – תרופות, קובע בעניין זה, כי הן המפר והן הנפגע מחויבים להשיב זה לזה, מה שקיבלו על פי החוזה, או שווה כסף, אם ההשבה הינה בלתי אפשרית או בלתי סבירה.

   פיצויים בגין הפרת חוזה

   פיצויים בגין הפרת חוזה, יכולים להינתן כסעד יחיד, או בנוסף לאכיפת החוזה או ביטולו. פיצויים יינתנו כאשר נגרם נזק בשל הפרת חוזה. נזק שהמפר צפה בפועל, או שהיה עליו לצפותו, בעת כריתת החוזה.

   קיימים סוגים שונים של פיצויים, ובהם:

   פיצויים מוסכמים – הצדדים לחוזה קבעו את שיעור הפיצויים בעת כריתתו. פיצויים אלו אינם דורשים כתנאי לקיומם, הוכחת נזק. אך עם זאת, בית המשפט ייבחן את סבירותם לאור ההפרה שבוצעה, ורשאי הוא להפחיתם, כאשר אינם פרופורציונאליים בנסיבות העניין.

   פיצויים ללא הוכחת נזק – בנסיבות בהן הופר חיוב לספק או לקבל נכס או שירות ובוטל החוזה בשל ההפרה, זכאי הנפגע, ללא הוכחת נזק, לפיצויים בסכום ההפרש שבין התמורה בעד הנכס או השירות לפי החוזה ובין שוויים ביום ביטול החוזה. הוא הדין באשר להפרת חיוב לתשלום כסף. הנפגע יהא זכאי, ללא הוכחת נזק, לפיצויים בסכום הריבית על התשלום שבפיגור, מיום ההפרה עד לתשלום בפועל.

   פיצויים בעד נזק בלתי ממוני – הצד הנפגע זכאי לפיצויים בגין נזקים בלתי ממוניים שנגרמו לו כתוצאה מההפרה, כגון: עוגמת נפש. בית המשפט יפסוק פיצויים אלה על פי נסיבות ההפרה.

   *אין באמור באתר Agreements חוזה כל המלצה משפטית או ייעוץ או תחליף להדרכה ועצה משפטית. יובהר כי העושה שימוש בתוכן האתר ומסמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף