Agreements_MainPic חוזה
Agreements_MainPic חוזה
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  חוזה אחיד

  חוזים אחידים מהווים תופעה שכיחה במהלך חיי היום יום. במאמר פירוט אודות חוק החוזים האחידים, הגדרתו של חוזה אחיד, תנאי מקפח בחוזה אחיד, והדרכים החוקיות העומדות בפני צד המעוניין לתקוף תנאי זה, בפני בית הדין לחוזים אחידים.

  חוזה אחיד

  תוכן עניינים

  חוזים אחידים – כללי

  חוזים אחידים מהווים תופעה נפוצה ושכיחה במהלך היום-יום, בין אם מדובר בחוזה מול הבנק, חברת ביטוח, חברת סלולר ועוד רבות הדוגמאות.

  חוזים אחידים שונים מחוזים רגילים בעריכתם ובחופש ההתקשרות. השוני העיקרי נעוץ בחוסר האיזון המובהק בין הצדדים החתומים על החוזה, ולרוב מדובר בגוף מסחרי שכופה את תנאיו על הצרכן הפשוט. לשם כך, ניתנה הגנה לצרכן בעומדו בפני חוזים אחידים על ידי חקיקת חוק החוזים האחידים וההגנות הקבועות בו.

  חוק חוזים אחידים נועד לטפל בתופעה בה נקבעים תנאיו של חוזה מראש על ידי גופים או ספקים, הדואגים לכסות עצמם בפני אי אלו הסתבכויות משפטיות עתידיות.

  כך, שנפער פער מבחינת כוח המיקוח, הידע והניסיון בין הספק לצרכן, ונוצר חוסר איזון משווע לטובת הספק. חוזה אחיד הנו חוזה שמוכתב רובו ככולו בידי הצד החזק במערת היחסים ספק-לקוח, ללקוח אין אפשרות לנהל משא ומתן על תנאי מתנאי החוזה, ובפניו לא ניצבת ברירה, אלא לחתום על החוזה כמות שהוא או לדחותו מעל פניו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מהו חוזה אחיד?

   חוזה אחיד מוגדר בסעיף 2 לחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982, כמסמך העונה על הקריטריונים הבאים: "נוסח של חוזה שתנאיו, כולם או מקצתם, נקבעו מראש בידי צד אחד כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בינו לבין אנשים בלתי מסוימים במספרם או בזהותם".

   בסעיף המטרה לחוק החוזים האחידים, נקבעה מטרת החוק שהיא, להגן על לקוחות וצרכנים מפני תנאים מקפחים בחוזים אחידים. חוק זה נחקק בכדי להגן על ציבור הלקוחות ולסייע להם, כאשר נדרשים הם לחתום על חוזים אחידים בכלל, ועל התנאים המקפחים שייתכן וקבועים בהם, בפרט.

   תנאי מקפח בחוזה אחיד

   סעיף 3 לחוק החוזים האחידים קובע מה ייחשב לתנאי מקפח בחוזה אחיד ומהי הדרך לביטול תנאי זה.

   הסעיף קובע מבחן לפיו ניתן יהא לבחון האם תניה בחוזה אחיד הינה תנאי מקפח: "תנאי בחוזה אחיד שיש בו – בשים לב למכלול תנאי החוזה ולנסיבות אחרות – משום קיפוח לקוחות או משום יתרון בלתי הוגן של הספק העלול להביא לידי קיפוח לקוחות" . כך, במידה ובית המשפט יימצא כי תנאי בחוזה אחיד, עונה על הגדרה זו, יורה כי זהו תנאי מקפח וכי יש לבטלו או לשנותו.

   סעיף 4 לחוק חוזים אחידים, קובע חזקות, אשר בהתקיימן בחוזה אחיד, מופעלת החזקה שהם תנאים מקפחים, ונטל ההוכחה בעניינם עבור לספק להוכיח כי אינם מקפחים והם סבירים בנסיבות העניין.

   סעיף 5 לחוק חוזים אחידים מורה, כי תנאי בחוזה אחיד השולל או המגביל את זכות הלקוח לפנות לערכאות משפטיות – בטל. סעיף זה אינו מתיר שיקול דעת לבית הדין, ואינו חלק מהחזקות הקבועות בסעיף 4 . במידה וקיים סעיף שכזה בחוזה אחיד – הוא בטל ומבוטל מעיקרו.

   בית הדין לחוזים אחידים

   עם חקיקתו של חוק החוזים האחידים, הוקם מכוח סעיף 6 לחוק, בית הדין לחוזים אחידים. מחלוקת הנוגעת לסיווגו של סעיף בחוזה אחיד כתנאי מקפח, תתברר בבית הדין לחוזים אחידים, המורכב משופטי בית המשפט המחוזי ונציגי ארגוני צרכנים, והלה יבחן האם התנאי אכן מקפח, והאם יש מקום לשנותו ואף לבטלו. הצדדים להליכים בבית הדין לחוזים אחידים הנם: הספק, הלוא הוא עורך החוזה האחיד, והצרכן שחתם על חוזה אחיד. במידה ונטען כי קיים תנאי מקפח בחוזה אחיד, ידווח על כך בית הדין ליועץ המשפטי לממשלה .

   ערעור על החלטת בית הדין לחוזים אחידים

   על דין הרואה עצמו נפגע מהחלטת בית הדין, רשאי לערער עליה לפני בית המשפט העליון תוך ארבעים וחמישה ימים מיום שנודע לו עליה.

   לסיכום ניתן לומר, כי מטרתו של חוק חוזים אחידים ובית הדין שהוקם מכוחו, לנסות ולצמצם את הפערים בין הגופים הגדולים לצרכן ולמנוע קיפוח ואי צדק. במקרה שצרכן חתם על חוזה אחיד ובו תנאי מקפח, ע"פ הגדרתו בסעיף 3, יוכל לפנות לבית הדין ולנסות לבטל חוזה אחיד.

   *אין באמור באתר Agreements חוזה כל המלצה משפטית או ייעוץ או תחליף להדרכה ועצה משפטית. יובהר כי העושה שימוש בתוכן האתר ומסמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף