Agreements_MainPic חוזה
Agreements_MainPic חוזה
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  חוזה משחק והגרלה

  מה דינו של חוזה משחק והגרלה? האם ניתן לאוכפו? האם שעה שחוזה הגרלה הופר יכול הצד הנפגע לדרוש פיצויים בגין ההפרה? במאמר סקירה אודות חוזי הימורים לסוגיהם השונים, תוך בחינת ההוראה הקבועה בחוק החוזים המונעת אפשרות לאכיפה ופיצויים.

  חוזה משחק והגרלה

  תוכן עניינים

  חוזה משחק והגרלה – המקור החוקי

  על פי חוק, משחקי הימורים אסורים. בסימן י"ב לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, נקבעו סנקציות עונשיות למארגני משחקים אסורים ולשחקנים עצמם.
  סעיף 32 לחוק החוזים, התשל"ג – 1973 דן בעריכת חוזים של משחקים, הגרלה או הימור, שלא הוגדרו בחוק, והזכייה בהם תלויה בגורל, ושולל את זכותו של צד לאכיפת חוזה ולפיצויים, בקובעו כך:

  "32(א). חוזה של משחק, הגרלה או הימור שלפיו עשוי צד לזכות בטובת- הנאה והזכיה תלויה בגורל, בניחוש או במאורע מקרי יותר מאשר בהבנה או ביכולת, אינו עילה לאכיפה או לפיצויים.

  (ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על משחק, הגרלה או הימור שהוסדרו בחוק או שניתן לעריכתם היתר על פי חוק".

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   סוגים של חוזי הגרלות והימורים

   ברור לכל מדוע החוק, כראי חברתי, מבקש לצמצם ככל האפשר את תופעת ההימורים וההגרלות. ענף ההימורים מורכב משלושה סוגים: האחד, הימורים אסורים מכוח חוק העונשין, האוסר קיומם של משחקי הימורים וארגונם ומטיל סנקציה פלילית בגינם. השני, הימורים שקיבלו גושפנקא חוקית. אלו הימורים מותרים וחוקיים, שניתן לאוכפם. השלישי, הימורים שאינם אסורים, אך בלתי ניתנים לאכיפה או למתן פיצויים. להלן נרחיב על שלושת סוגי הימורים אלו :

   הימורים אסורים – האיסור על הגרלה והימורים קבוע בסעיפים 224-235 לחוק העונשין. סעיף 224 לחוק העונשין מגדיר מהם משחקים אסורים, בקובעו כך: "משחק אסור" – משחק שבו עשוי אדם לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה לפי תוצאות המשחק, והתוצאות תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת;

   "הגרלה" – כל הסדר שלפיו ניתן, בהעלאת גורלות או באמצעי אחר, לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, והזכיה תלויה בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת;

   "הימור" – כל הסדר שלפיו ניתן לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, והזכיה תלויה בניחושו של דבר, לרבות הגרלה הקשורה בתוצאות משחקים ותחרויות בספורט".

   הימורים מותרים על פי חוק – אלו הימורים מותרים שהוסדרו על פי חוק, דוגמת חוק להסדר הימורים בספורט, תשכ"ז-1967. כן ניתן היתר מיוחד לגופים דוגמת מפעל הפיס והטוטו. כך גם גופים מסחריים קיבלו היתרים לערוך הגרלות כחלק מאסטרטגיה שיווקית. חוזים להגרלות דוגמת אלו ניתנים לאכיפה מכוח ההיתר הקבוע בסעיף 32(ב) לחוק החוזים (חלק כללי).

   חוזה הגרלה, משחק והימור שלא ניתנים לאכיפה – חוזה הגרלה או הימור שאינם אסורים על פי החוק. חוזים של משחקים והגרלות אשר אין בהם יסוד פלילי. חוזים מעין אלה נחשבים לחוזים תקפים ושפיטים, אך חסרי שיניים. לאור הוראת סעיף 32(א) לחוק החוזים (חלק כללי), לא ניתנים חוזים אלה לאכיפה או לקבלת פיצויים. הווה אומר, החוק אינו שולל קיומם או תוקפם של חוזים אלו, אך אם לא קוימו התחייבויות הצדדים מכוחם, לא עומדת תרופה לצד הנפגע, פרט לביטול חוזה המזכה בהשבה.

   חוזה הגרלה – מגמת הפסיקה

   כחלק מאסטרטגיה שיווקית, נוהגות רשתות שיווק לערוך הגרלות שונות, בכדי שיהוו כלי למשיכת לקוחות. מה דינן של אותן הגרלות, לאור הוראתו של סעיף 32(א) לחוק החוזים? האם לקוח שיזכה בהגרלה לא יוכל לאוכף את חוזה ההגרלה?

   בפסיקה נקבע, כי מאחר והמדובר בחוזה הגרלה, אין לזוכה, עילה לאכוף את חוזה ההגרלה או לקבל פיצויים בשל הפרתו. עם זאת, בנסיבות בהן ההגרלה נערכה במסגרתו של מבצע מכירות ומטרתו של זה המבצע הייתה הגדלת היקף המכירות ומשיכת לקוחות, ולא ההגרלה, או אז, סעיף 32 לחוק החוזים (חלק כללי) אינו חל במקרה שכזה, וניתן יהא לאכוף חוזה מעין זה או לדרוש פיצויים תחתיו (בר"ע (ב"ש) 10/93 גדעון דביר נ' פליקס קליין, פ"מ תשנ"ד (1), 58).

   *אין באמור באתר Agreements כל המלצה משפטית או ייעוץ או תחליף להדרכה ועצה משפטית. יובהר כי העושה שימוש בתוכן האתר ומסמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף