Agreements_MainPic חוזה
Agreements_MainPic חוזה
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  סעיפים נבחרים בחוזה קבלנות וחוזה לצד שלישי

  הזמנתם שירות או עבודה וחתמתם על חוזה? כדאי שתכירו חוזה קבלנות מהו. חוזה מיוחד נוסף הוא חוזה לצד שלישי? מהו ומה תוקפו? הכל במאמר שלפניכם.

  סעיפים נבחרים בחוזה קבלנות וחוזה לצד שלישיחוזה קבלנות וחוזה לצד שלישי הם חוזים מיוחדים, בעלי מאפיינים ייחודיים להם. במאמר זה נכיר את המונח חוזה קבלנות ונבאר מהו חוזה לצד שלישי.

  תוכן עניינים

  נבחן את המאפיינים של חוזים אלו ונסקור כמה סעיפים נבחרים בכל חוזה. חוזה קבלנות הוא חוזה לקבלת שירות בשכר כאשר צד אחד לחוזה הוא קבלן והצד השני הוא מזמין השירות או העבודה. אחד מן המאפיינים החשובים של חוזה קבלנות הוא העדרם של יחסי עובד מעביד. זאת למרות כי ישנו דורש עבודה וישנו ספק עבודה.

  בשל העובדה כי במסגרת חוזה קבלנות, לא מתקיימים יחסי עובד מעביד, התחייבות הצדדים זה לזה, מתמצה עבור הקבלן במתן השירות ועבור מזמין העבודה, במתן שכר. חוק חוזה קבלנות הוא החוק הרלוונטי לעניין חוזה קבלנות, בהמשך הדברים נכיר את סעיפיו המרכזיים ונבחן אילו סעיפים יש לכלול בתוך חוזה קבלנות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   חוזה לצד שלישי נערך בין שני צדדים המבקשים לתת לצד שלישי, זכות כלשהי. העיקרון המנחה של חוזה צד שלישי הוא כוונת הצדדים להעניק דבר מה לצד שלישי. כאשר צד ג', נהנה מזכות רק כפועל יוצא מהתחייבות הצדדים זה לזה אך לא הייתה לצדדים כוונה להקנות זכות לצד ג', אין המדובר בחוזה לצד שלישי.

   צד' ג' קרוי מוטב והוא רשאי לממש את הזכות שהוקנתה לו במסגרת חוזה לצד שלישי, מרגע כריתת החוזה.

   האם רשאים הצדדים לבטל חוזה לצד שלישי? אילו סעיפים יופיעו לרוב בחוזה לצד שלישי? כל זאת מיד.
   חוק חוזה קבלנות על פי חוק חוזה קבלנות, מחויב הקבלן לבצע את המלאכה או השירות אשר הוזמנו ממנו והמזמין, מחויב לשלם עבור שירות זה, כמוסכם במסגרת חוזה קבלנות.

   חוק חוזה קבלנות קובע תרופות שונות הן לקבלן והן למזמין למשל, כאשר יש פגם בעבודתו של הקבלן, על המזמין להודיע זאת לקבלן אשר צריך לתקן את הפגם.

   במידה והקבלן לא עשה זאת תוך זמן סביר, רשאי המזמן לתקן את הפגם ולדרוש החזר הוצאות מן הקבלן. באשר לקבלן, במקרים בהם לא קיבל הקבלן תשלום על עבודתו, תהיה לקבלן, על פי חוק חוזה קבלנות, זכות עיכבון על נכס שמסר לו המזמין, עד לקבלת התשלום עליו הוסכם במסגרת החוזה.

   העיקרון המנחה של חוזה צד שלישי הוא כוונת הצדדים להעניק דבר מה לצד שלישי

   סעיפים נבחרים בחוזה קבלנות

   עריכת חוזה קבלנות, צריכה להיעשות בהתאם להוראות חוק חוזה קבלנות, על מנת שניתן יהיה לקיים את החוזה כראוי. אילו סעיפים צריכים להיכלל בתוך חוזה קבלנות:

   1. הגדרת השירות: חוזה קבלנות צריך להגדיר באופן ברור ומפורט, מהו השירות שמבקש המזמין.
   2. סכום התשלום ומועדו: עבור השירות שמבצע הקבלן, יצוין במסגרת חוזה קבלנות, מהו השכר שישלם המזמין עבור השירות ומהו מועד התשלום. במידה והתשלום מבוצע בחלקים, יש לפרט בחוזה את כל מועדי התשלום.
   3. זכות העיכבון: הצדדים רשאים להתנות על זכות העיכבון של הקבלן המופיעה בסעיף 5 לחוק חוזה קבלנות. אם כך הדבר, הרי שיש לציין זאת במפורש בחוזה.

   ביטול חוזה צד שלישי

   חוזה לצד שלישי, מסביר עוה"ד כפיר דיין דובב – הוא חוזה במסגרתו מבקשים הצדדים להעניק זכות לצד ג', המוטב. נשאלת השאלה האם רשאים הצדדים לבטל או לשנות חוזה לצד שלישי? כל עוד לא נמסרה הודעה למוטב על זכותו, ניתן לשנות ואף לבטל חוזה לצד שלישי. אולם, מן הרגע שבו נודע לצד ג' על הזכות, מתבטלת זכותם של הצדדים לשנות או לבטל את החוזה.

   המוטב לא חייב לקבל את הזכות שהוקנתה לו במסגרת חוזה לצד שלישי והוא רשאי לסרב לקבלה תוך זמן סביר לאחר שקיבל את ההודעה על הזכות. סירב המוטב לקבל את הזכות, לא יוכל לדרוש את מימושה עוד.

   סעיפים נבחרים בחוזה לצד שלישי. חוזה לצד שלישי מתבצע במקרים שונים כגון פוליסת ביטוח חיים. המבוטח וחברת הביטוח מתקשרים בחוזה להענקת זכות למוטב, אשר אינו צד לחוזה. במקרה של פוליסת ביטוח חיים מדובר בתשלום כספי אשר יינתן למוטב אשר בחר המבוטח.

   חוזה לצד שלישי צריך שיכלול סעיפים המגדירים את זכותו של המוטב למימוש הזכות שכן זכותם של הצדדים להתנות את הזכות בתנאים שונים. כמו כן, לעיתים, החייב יהיה פטור ממימוש הזכות ויש לעגן זכות זו בחוזה.

   לסיכום, חוזה קבלנות הוא חוזה לקבלת עבודה או שירות בגינם ישלם המזמין שכר לקבלן אך בין הצדדים אינה שוררת מערכת יחסים של עובד מעביד.

   לקבלן ישנה זכות עיכבון אם לא קיבל תשלום מן המזמין ולמזמין הזכות לתקן פגם בעבודה ולקבל החזר הוצאות, אם הקבלן לא תיקן את הפגם תוך זמן סביר. מטרתו של חוזה לצד שלישי היא להעניק זכות לצד ג' אשר אינו חלק מן החוזה.

   נדרשת כוונה של הצדדים להענקת הזכות וכאשר זו ניתנת לצד ג', רק כפועל יוצא מהתחייבות הצדדים, אין המדובר בחוזה לצד שלישי. הצדדים רשאים לשנות את החוזה או לבטלו, כל עוד טרם נמסרה למוטב הודעה על זכותו.

   *אין באמור באתר Agreements כל המלצה משפטית או ייעוץ או תחליף להדרכה ועצה משפטית. יובהר כי העושה שימוש בתוכן האתר ומסמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף