Agreements_MainPic חוזה
Agreements_MainPic חוזה
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  סעיפים נבחרים בחוזה מתנה

  על הדומה והשונה בין חוזה מתנה לבין חוזה רגיל? מה חשוב לדעת ומה אומר החוק? במאמר שלפניכם. חוזה מתנה שונה במהותו מחוזה רגיל במספר מובנים. ראשית כל, חוזה מתנה הוא חוזה חד צדדי, ללא תמורה, בעוד שחוזים אחרים הם דו צדדיים וכל צד מקבל תמורה כלשהי.

  סעיפים נבחרים בחוזה מתנה

  שוני מרכזי נוסף בין חוזה מתנה לחוזים אחרים הוא דרישת הכתב. חוזה רגיל יכול שייערך בעל פה אך חוזה מתנה, מוכרח להיות בכתב. השוני החשוב ביותר בין חוזה מתנה לבין חוזה רגיל הוא היכולת לחזור מן ההתחייבות החוזית. כפי שנראה בהמשך, המחוקק מאפשר לנותן המתנה לחזור בו, בנסיבות אשר אינן קיימות בחוזה רגיל.

  תוכן עניינים

  מאפיין נוסף וייחודי לחוזה המתנה הוא אופייה של מערכת היחסים שבין הצדדים. מתן דבר מה ללא תמורה, זהו מעשה אשר נעשה לרוב בין אנשים הקרובים זה לזה. חוזה רגיל יכול להיעשות גם בין זרים גמורים.

  חשוב להבין כי חוזה מתנה, למרות מאפייניו הייחודיים, הוא חוזה מחייב ודיני החוזים חלים עליו. לצד דיני החוזים הרגילים, חל על חוזה מתנה גם חוק המתנה הדן בעניינם של חוזי מתנה.

  מהי למעשה מתנה על פי חוק המתנה? האם ניתן לחזור מחוזה מתנה ואם כן, באילו נסיבות? למה יש לשים לב כאשר עורכים חוזה מתנה?

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הגדרתה של מתנה

   חוק המתנה הוא המגדיר מהי מתנה כאשר זו יכולה להיות זכות חוזית, נכס מקרקעין או נכס מטלטלין. כמו כן, מתנה יכולה להיות גם וויתור. הנותן יכול לוותר למקבל על זכות שהמקבל חב כלפי הנותן. בוויתורו זה, העניק הנותן למקבל, מתנה. חוזה מתנה שכיח למדי הוא חוזה מתנה של העברת נכס מקרקעין. דרישת הכתב הקיימת בחוזה מתנה, מתחייבת כאן גם מתוקף היותו של החוזה, חוזה מקרקעין.

   מדוע למעשה קיימת דרישת הכתב בעריכת חוזה מתנה, שהרי מדובר בחוזה חד צדדי, ללא תמורה. הרציונאל שמאחורי דרישת הכתב, מתייחס דווקא אל החד צדדיות שבחוזה.

   עו"ד אלי לוטן מסביר כי, המחוקק סבר כי בנסיבות אלו, יש צורך לוודא את רצינותו של נותן המתנה ועל כן, חוזה מתנה חייב להיות בכתב. הבעלות במתנה עוברת למקבל על ידי מסירה פיזית של הנכס או במסירת מסמך המעיד על זכאותו של המקבל למתנה. אם המתנה כבר מצויה ברשות המקבל, עוברת הבעלות בהודעתו של הנותן למקבל.

   חוזה מתנה – חזרה מן החוזה

   חוק המתנה חל על חוזה מתנה, במקביל לדיני החוזים הרגילים. בחוק המתנה נקבעה אפשרותו של הנותן, לחזור בו מהצעתו. המחוקק קבע שלוש נסיבות שבהתקיימן, יוכל המעניק לחזור בו מן החוזה:

   • שינוי מצבו של המקבל – אשר מקבל המתנה שינה את מצבו בשל הסתמכותו על חוזה מתנה, לא יוכל הנותן, לחזור בו מן ההתחייבות שלו. ההסתמכות צריכה להיות משמעותית, כלומר, המקבל צריך לעשות שינוי של ממש כך שחזרתו של הנותן מהתחייבותו, תגרום למקבל נזק לאור השינוי שעשה.
   • התנהגות המקבל – לעיתים קורה מצב שבו המקבל התנהג בצורה מחפירה ובלתי ראויה כלפי הנותן או מי מבני משפחתו. במצב דברים זה, רשאי נותן המתנה לחזור בו מהתחייבותו.
   • הרעה במצבו של הנותן – נסיבות בהן חלה הרעה כלכלית ממשית במצבו של נותן המתנה, הוא זכאי לחזור בו.

   האפשרות לחזור מן ההתחייבות הוא השוני המרכזי שבין חוזה מתנה לבין חוזה רגיל. כאשר צדדים מתקשרים ביניהם בחוזה רגיל, ניתן להשתחרר מן החוזה רק כאשר נמצא פגם בהתקשרות בין הצדדים או פגם בחוזה.

   האפשרות לחזור מן ההתחייבות הוא השוני המרכזי שבין חוזה מתנה לבין חוזה רגילחוזה מתנה – סעיפים נבחרים

   חוזה מתנה הוא חוzה מחייב ודיני החוזים הרגילים חלים עליו, בשינויים המחויבים. חוק המתנה מגדיר מהי מתנה ועל כן, כאשר עורכים חוזה מתנה יש לתת את הדעת למאפייניו של חוזה רגיל, לצד מאפייניו הייחודיים של חוזה המתנה:

   • רצון חופשי: חוזה מתנה, כמו כל חוזה רגיל, צריך להיעשות מתוך רצון אמיתי וחופשי. במקרה של חוזה מתנה שהוא חוזה חד צדדי, יש להבהיר כי הנותן מעניק מתנה בתום לב ומתוך רצון אמיתי לתת לצד השני, דבר מה ללא תמורה.
   • אלמנט ההסכמה: בין הצדדים צריכה להיות הסכמה כי הדבר נשוא החוזה, ניתן במתנה.
   • מהות המתנה: חוזה מתנה צריך להגדיר באופן ברור מהי המתנה. מתנה יכולה להיות נכס מטלטלין, נכס מקרקעין, זכות חוזית או וויתור. למשל, וויתור של הנותן על הלוואה שחב לו המקבל, נחשב כמתנה.
   • תנאים למתנה: חוק המתנה קובע כי הנותן רשאי להתנות את המתנה בכך שהמקבל יעשה מעשה או ימנע מלעשות מעשה. במצב דברים זה, יש לכתוב את התנאים באופן מפורש בחוזה.

   חוזה מתנה הוא חוזה מחייב, כפי שכל חוזה רגיל אחר מחייב. עם זאת, חוזה מתנה הוא בעל מאפיינים ייחודיים כגון דרישת הכתב, היכולת לחזור מן ההתחייבות, אופייה של מערכת היחסים בין הצדדים ועוד.

   כאשר עורכים חוזה מתנה, יש לדאוג כי אלמנט ההסכמה והרצון החופשי מתקיימים וכי זהותה של המתנה ברורה ומוגדרת. במקרים בהם, מציב הנותן תנאים לקבלת המתנה, יש לציין בחוזה.

   *אין באמור באתר Agreements כל המלצה משפטית או ייעוץ או תחליף להדרכה ועצה משפטית. יובהר כי העושה שימוש בתוכן האתר ומסמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף