Agreements_MainPic חוזה
Agreements_MainPic חוזה
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  לפנות שוכרים לפני תום תקופת השכירות

  יחסי שכירות בין בעל דירה לשוכר בדירת מגורים יכולים לעלות על שרטון עקב מספר אירועים. מה הם ואיך בכלל ניתן לפנות שוכרים לפי תום תקופת השכירות?

  לפנות שוכרים לפני תום תקופת השכירות

  תוכן עניינים

  עילת פינוי שוכר

  ראשית, ובטרם תחל תקופת השכירות חשוב לקבוע בהסכם השכירות סעיפים יסודיים. כאשר הפרת אחד מסעיפים אלו, תעלה כדי הפרה יסודית, שתאפשר למעשה לפנות את השוכרים מהדירה וזאת גם לפני תום תקופת השכירות.

  בעניין זה חשוב להדגיש, כי קביעת סעפים יסודיים כאמור, חייבת להיעשות בהבחנה לעומת סעיפים אחרים בהסכם. להוראה הקובעת כי כל סעיפי הסכם השכירות ייחשבו ליסודיים, אין תוקף. 

  דוגמה נוספת להוראה חסרת תוקף בהסכם שכירות, היא קביעת אפשרות ביטול בלא עילה ובאופן חד צדדי לבעל הדירה בלבד. הדבר חסר תוקף כאמור, אלא אם לשוכר קיימת זכות ביטול  דומה.

  לפיכך, הן את הסכם השכירות והן את קביעת האירועים המאפשרים במקרה הצורך גם לפנות השוכרים, רצוי לערוך באמצעות עורך דין המתמחה בכך.

  בנוסף יצוין, כי באמצעות הסכם שכירות ברור ומפורט בדבר עילות הפינוי כאמור, במרבית המקרים מסייע הדבר במניעת הצורך מלפנות שוכרים מהדירה. דוגמאות לעילות פינוי אפשרויות:

  1. נזק פיזי שלא עקב בלאי סביר לדירה
  2. אי תשלום דמי שכירות במועד שנקבע לכך
  3. הפיכת דירת מגורים לעסק מסחרי
  4. פעולות בלתי חוקיות בדירה

  מדובר ברשימה חלקית בלבד. אך כאשר הדברים ברורים וידועים לשוכרים מראש, הניסיון מוכיח, כי ינהגו הם באחריות שכן הם מודעים לסיכונים הצפויים באם ינהגו אחרת מכך.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   לפנות שוכרים מהדירה שלא על פי עילת פינוי

   הזכות לקורת גג היא זכות יסוד בדין הישראלי. על כן, פינוי שוכרים מדירת מגורים לפני תום תקופת השכירות, יכול להיעשות אך ורק על פי הסכם השכירות ועילות הפינוי הקבועות בו.

   בנוסף, כל הפרעה מצד בעל הדירה, במטרה לגרום לשוכרים לעזוב, עשוי בהמשך להתברר כטעות יקרה. זאת מכיוון שעל בעל הדירה לאפשר לשוכרים שימוש בדירה ללא הפרעה. כאשר אי קיום הדבר עלול לעלות בהמשך בתשלום פיצויים.

   כך לדוגמה, במקרה בו הטריד בעל דירה את שוכרי דירתו באופן חוזר ונשנה. כך שהופיע בדירתם מפעם לפעם והתקשר אליהם בשעות ערב מאוחרת. הטיל עליו בית המשפט תשלום פיצויים לטובת השוכרים בגובה של 2 חודשי שכירות.

   לפנות שוכרים כדין ועל ידי גורם מוסמך

   כאמור יש לפעול אך ורק על פי הסכם השכירות ועילות הפינוי הקבועות בו. אם התגבשה עילת פינוי כנגד השוכרים לפני תום תקופת השכירות, אזי מומלץ להימנע מלפעול לבד ובשום אופן לא לפעול באלימות או בכוח.

   מעבר לעובדה ששימוש באלימות נגד אדם עשוי להוות עבירה פלילית, מדובר גם בעוולה אזרחית המזכה בתשלום פיצויים. בייחוד אם הדבר מנע מהשוכרים שימוש בדירה או קבלת שירותים חיוניים בה. לכן כדאי לדעת, שהחלפת מנעול הדלת, עצירת זרם החשמל או המים אינם מותרים.

   לכן, את פינוי הדירה יש לבצע כדין ובאמצעות הגשת תביעה לפינוי מושכר לבית המשפט. מדובר בהליך משפטי ייעודי ומהיר לפינוי הדירה. לכן לא ניתן לתבוע במסגרת הליך זה סעדים נוספים כגון תשלום פיצויים על נזקים ככל שנגרמו. עם זאת, אין מניעה לתבוע פיצויים במקביל ובהליך נפרד.

   פסק דין לפינוי שוכרים יתקבל במהירות, וזאת במעמד הדיון בתביעה או לכל המאוחר 14 יום לאחר מכן. מכל מקום, גם לאחר קבלת פסק דין אין לפנות שוכרים לבד. במידה והשוכרים לא יתפנו מרצונם יש לפנות לגורמי האכיפה – הוצאה לפועל במינוי גורם המוסמך לפנות שוכרים.

   לסיכום, לפנות שוכרים לפני תום תקופת השכירות אפשרי אך ורק בכפוף לעילות הפינוי הקבועות בהסכם השכירות. בטרם תחליטו על עילות פינוי, מומלץ להסתייע עם עורך דין מומחה בכך. מכל מקום, את פינוי השוכרים יש לעשות על פי הדין, אחרת הדבר עשוי לעלות ביוקר.

   *אין באמור באתר Agreements חוזה כל המלצה משפטית או ייעוץ או תחליף להדרכה ועצה משפטית. יובהר כי העושה שימוש בתוכן האתר ומסמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף